Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost US Europe Group s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, Ostrava 702 00, identifikační číslo: 06779808, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostrava (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) provozuje internetový obchod na internetové adrese http://www.ultimatesports.cz/ (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.ultimatesports.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

 3. Kupujícím je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. (dále jen „spotřebitel“)
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 5. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 6. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 7. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, které musí spotřebitel zaplatit. To se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na provedení platby, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Odeslání objednávky, která nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny je závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení s VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s VOP seznámil.

 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 5. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího ve smyslu čl. II odst. 9 těchto VOP.

 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Třebovická 5050/78, Ostrava – Třebovice, 72200 

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce v rámci ČR nebo SR ;

  • v hotovosti nebo platební kartou ve výdejním místě Zásilkovna.cz určeném kupujícím v objednávce v rámci ČR

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 288706108 / 0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

  • bezhotovostně platební kartou

  • on-line zabezpečená platba přes platební bránu ComGate

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 6. Platby provedené formou voucheru lze uplatnit pouze jednou. V případě, že se jedná o voucher/ceninu na hodnotu 500,- Kč obdržený jako dárek od našeho e-shopu - lze k nákupu zboží také uplatnit pouze jednou. Před jeho použitím a objednáním zboží je však vždy třeba předem na naší emailové adrese: info@ultimatesports.cz ověřit platnost voucheru. Bez předchozího ověření platnosti voucheru nelze voucher uplatnit a v případě jeho uplatnění bez předchozího ověření nebude objednané zboží dodáno.

 7. Na výslovnou žádost kupujícího poskytne prodávající ohledně zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy kupujícímu záruku formou záručního listu. Standardně však vydává prodávající daňový doklad – fakturu, kterou zašle společně se zbožím v zásilce na adresu kupujícího. Prodávající US Europe Group, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty a pokud není výslovně uvedeno jinak, přičítá ke všem cenám DPH v příslušné zákonné výši.

 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, tedy do 14 dnů, zboží vyměnit v případě nevhodného výběru, například za jinou velikost, barevnou variantu je-li k dispozici.

 2. Původní zboží je kupující povinen doručit zpět prodávajícímu nepoškozené, ideálně v původním obalu a to osobně, nebo přepravní společností s přiloženým vyplněným protokolem pro výměnu zboží. V případě, že kupujícím požadované vyměněné zboží není k dispozici, považuje se doručením původního zboží prodávajícímu za odstoupení od kupní smlouvy.

 3. Vyměněné zboží bude kupujícímu odesláno přepravní společností PPL na adresu uvedenou v protokolu na dobírku ve výši 100 Kč pro ČR a 250 Kč pro Slovensko.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku,

 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat přímo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. X. VOP.

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to na účet jenž spotřebitel uvedl ve formuláři. 

 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již případně uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady dále upravuje Reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE Provozovatelem eshopu ultimatesports.cz a správcem osobních údajů je společnost US Europe Group s.r.o. IČO: 06779808 se sídlem Sládkova 372/8, Ostrava 702 00, která Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a souvisejících předpisů, včetně českých norem o ochraně osobních údajů. V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem info@ultimatesports.cz

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím eshopu automatizovaně. Zpracovává je pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy (předání, dodání zboží, fakturace platby, atd.), pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu, pro účely řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností, a také pro účely zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo je nezbytné pro splnění jiných právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), nebo, v rozsahu zasílání obchodních sdělení, je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 3. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.

  • Poskytovatelům zajišťujícím platby za zboží zakoupené v našem eshopu

  • Dopravcům zboží, které si u nás zakoupíte

  • Zpracovateli účetnictví

 4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  • Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.

  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to splněny podmínky.

  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budouli proto splněny podmínky.

  • Právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení.

  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 1. ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré poskytnuté osobní údaje uchováme v souladu s platnými zákony, přičemž tyto osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zároveň jsme připraveni v souladu s interními postupy učinit kroky, které povedou ke zničení nebo anonymizaci osobních údajů, pokud tyto údaje již nebudou nadále potřebné pro stanové účely, anebo na žádost subjektu údajů.

Společnost BaGo Sport s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Kupující má v rámci objednávky možnost vyjádřit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XI. DORUČOVÁNÍ

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu VOP tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: US Europe Group s.r.o., Třebovická 5050/78, Ostrava – Třebovice 722 00, adresa elektronické pošty info@ultimatesports.cz, tel.: 608 177 099